Kamerbrief over evaluatie Actieplan Bevolkingsdaling en aandachtspunten voor regionaal beleid

Minister Ollongren (ministerie van BZK) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van het Actieplan Bevolkingsdaling (2016- 2020) en geeft een overzicht van de aandachtspunten voor het beleid van gemeenten.

Naast het Actieplanbevolkingsdaling, was er het programma Grensoverschrijdende Samenwerking, de Regio Deal-aanpak, het IBP-Vitaal Platteland, de NOVI, en ook het specifieke beleid van de verschillende departementen, zoals de Retailagenda van EZK, het beleid van OCW aangaande scholen met dalende leerlingen/studenten aantallen en het recent tot stand gekomen Volkshuisvestingsfond.

De evaluatie laat zien dat er met dit Actieplan bijgedragen is aan de bewustwording rondom opgaven als gevolg van bevolkingsdaling en het heeft geholpen om het thema bevolkingsdaling op de nationale agenda te plaatsen.

Over de geboekte resultaten zijn de regio’s en provincies minder positief. Men waardeert de inzet vanuit het team bevolkingsdaling, en ziet dat het Rijk al flinke stappen heeft gezet, maar de conclusie is dat het Rijk ook nog een aantal grote stappen te maken heeft.

De onderzoekers komen met de volgende aanbevelingen:

  • Heb oog voor een sociale basisinfrastructuur waarop iedereen recht heeft in Nederland en rust gemeenten uit met voldoende middelen om deze basisinfrastructuur op niveau te brengen en te houden. Faciliteer hierbij ook het regionale integrale beleid door het mogelijk maken van vrije ruimte in budgetten.
  • Toon als rijksoverheid meer partnerschap en investeer in een duurzame relatie met de regio’s. Werk daarnaast aan een meer integraal rijksbeleid, heb daarbij aandacht voor de uitwerking hiervan in de verschillende regio’s en behoud daarbij ook specifieke aandacht voor de gebieden met bevolkingsdaling op rijksniveau.
  • Bied een positief toekomstperspectief door niet alleen vanuit problemen te redeneren maar juist ook de focus te leggen op de kansen die de verschillende regio’s in Nederland te bieden hebben en zet in op de verdere uitbouw van grensoverschrijdende samenwerking.
  • Zet de kennisontwikkeling en -uitwisseling op het vlak van de gevolgen van bevolkingsdaling voort.

Lees de kamerbrief (ministerie van BZK)

Lees de Evaluatie Tweede Actieplan Bevolkingsdaling