Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling

De Wetenschappelijke Reflectiegroep voor Bevolkingsdaling (WRB) is in 2018 op initiatief van het ministerie van BZK en het Kennisplatform Demografische Transitie opgericht om de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk te versterken. Zes wetenschappers met variërende expertisegebieden buigen zich over vraagstukken met betrekking tot bevolkingsdaling en regionale ontwikkelingen. Hun bevindingen worden actief gedeeld met de buitenwereld, onder andere via deze website.

De WRB bestaat uit:

  1. prof. dr. ir. Bettina B. Bock is bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland, Departement Culturele Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds kort is zij ook persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit waar zij zich richt op vraagstukken rondom inclusieve plattelandsontwikkeling in tijden van verstedelijking.
  2. prof. dr. Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio bij de afdeling Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij economisch geograaf aan de Universiteit Twente en directeur van Stichting Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat.
  3. prof. dr. Henri L.F. de Groot, is hoogleraar regionaal economische dynamiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens Kroonlid van de SER. Hij richt zich in zijn onderzoek onder andere op de effectiviteit van regionaal beleid en de grondslagen van ontwikkeling en de concurrentiepositie van regio’s.
  4. prof. dr.ir. Eveline van Leeuwen is hoogleraar Urbane Economie aan de Wageningen Universiteit, rondom twee centrale thema’s: economie van duurzame urbane consumptie en gezonde levensstijl en daarnaast economie en beleid op het grensvlak van stad en platteland.
  5. prof. dr. Frank Cörvers bekleedt de NEIMED-leerstoel Demografische transitie, Menselijk kapitaal en Werkgelegenheid aan Maastricht University en werkt daarnaast als hoofd van het onderzoeksprogramma ‘Menselijk kapitaal in de regio’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) aldaar. Dit combineert hij met de leerstoel ‘Arbeidsmarkt van leraren’ aan de Tilburg University.