Land in samenhang

Krimp en regionale kansengelijkheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg samen met Platform31 vijf wetenschappers om samen de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB) te vormen. Daarmee versterken ze de verbinding tussen de wetenschap en (rijks)beleid. De hoogleraren Bettina Bock, Henri de Groot, Gert-Jan Hospers, Eveline van Leeuwen en Frank Cörvers schreven ieder vanuit een ander perspectief een essay over het huidige krimpbeleid van de overheid. De vijf wetenschappelijke essays in deze bundel gaan over demografische ontwikkelingen in brede zin, en wat dat betekent voor de toekomst van Nederland. Zo kunt u lezen dat ‘krimp’ meer betekent dan ‘leegloop op het platteland’ en dat er een breed scala aan kansen en oplossingen is om met bevolkingskrimp om te gaan.

Naast een beschouwing geven de wetenschappers ook aanbevelingen om het krimp- en groeibeleid te veranderen. Dit komt samen in het slotpleidooi. Hierin verenigen zij hun individuele essays tot een gezamenlijke boodschap aan de rijksoverheid. Dit eerste product van de WRB houdt de overheid direct een spiegel voor.

Download via de website van Platform31.

cover-towards-a-cohesive-country
(pdf, 21,4 MB)