Regionaal maatschappelijk onbehagen

Naar een rechtsstatelijk antwoord op perifeer ressentiment

Het rapport ‘Regionaal maatschappelijk onbehagen: naar een rechtsstatelijk antwoord op perifeer ressentiment’ is geschreven in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld door Caspar van den Berg en Annemarie Kok, onderzoekers verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het rapport behandelen de onderzoekers het verschijnsel maatschappelijk onbehagen, waarbij zij uitvoerig ingaan op regionale concentraties daarvan, verklaringen hiervoor en mogelijke handelingsperspectieven.

De voorgestelde aanpak die volgt op de analyse, bestaat uit een reeks concrete handelingsperspectieven in vier hoofdcategorieën:

  1. een stevige generieke aanpak van maatschappelijke problemen die zich in perifere gebieden extra sterk voordoen (werkloosheid, volksgezondheid, toegang tot en kwaliteit van publieke voorzieningen);
  2. een scherper beeld en publieke erkenning van de specifieke opgaven van verschillende gebieden, waaruit een gebiedsgerichte (i.p.v. opgavegerichte) aanpak volgt,
  3. een meer evenredige verdeling van middelen over het land, een evenwichtigere inhoudelijke vertegenwoordiging van alle regio’s in politiek Den Haag, de meer zichtbare en voelbare aanwezigheid van de rijksoverheid in de regio, en meer wederkerigheid in centrum-periferie relaties, en
  4. verbetering van de algehele kwaliteit van het openbaar bestuur (politiek systeem, rijksoverheid, ambtelijk vakmanschap).