Start-ups aan de randen van het land

Het centrum is niet altijd de maat der dingen. Met deze invalshoek zijn we de verkennende studie Start-ups aan de randen van het land gestart, in gebieden die veelal kampen met bevolkingsdaling. Deze publicatie doet verslag van het resultaat daarvan. We portretteren twaalf ondernemers van start-ups in zes verschillende regio’s.

De verkenning is uitgevoerd in zes regio’s die als krimpgebied of anticipeergebied bekend staan, namelijk: de Achterhoek, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost Fryslân, Zuidoost Drenthe en Groningen. Per regio gaan we onder andere kort in op de economische situatie, de organisaties die als regionale broedplaatsen aangemerkt kunnen worden, het vestigingsklimaat en de werving van personeel. Ook wordt ingegaan op de verbanden tussen start-ups, overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Daarvoor worden de gevonden gegevens aangevuld met interviews met kenners van de regio en met twee start-ups per regio.

We geven met deze verkenning niet per se een dwarsdoorsnede van de economische dynamiek in de krimpregio’s in het algemeen en start-ups in het bijzonder. Toch kunnen we aan de hand van de opgetekende verhalen een aantal aanbevelingen doen waar start-ups maar ook gemeenten, provincies en het onderwijsveld lering uit kunnen trekken. Hun verhalen maken duidelijk dat innovatie niet een exclusieve eigenschap is van centrale Randstedelijke regio’s; ook de periferie doet ertoe. De aanbevelingen zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk van dit rapport.

Download

Ruud Dorenbos en Radboud Engbersen, Start-ups aan de randen van het land, Platform31, 2018.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel en Zeeland.